การศึกษาน่ารู้
ข้อสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 61
คู่มือการใช้งาน Logbook กคศ.
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 61
ชี้แจงการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบ
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 61
วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ป.6
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 61
ข้อสอบพร้อมเฉลย NT ป.๓ ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 60
แจกฟรี!!เอกสารด้านสะเต็มศึกษา
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 60
แบบฝึกการอ่านแนว PISA
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 60
รูปแบบข้อสอบและจํานวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 60
ข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 60
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 60
โปรแกรม GSP สุ่มคิดเลขเร็ว วิชาคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 60
สื่อแอนิเมชั่นประชาสัมพันธ์ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 60
DLIT Portable Classroom ห้องเรียนแห่งคุณภาพแบบพกพา
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 60