คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

ครูกุลนภา เถระวรรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

ครูถาวร บำรุงวงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

ครูนวพร สุภาพพล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

ครูปรียานุช มาเชื้อ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2