ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

ครูอรพินท์ บุตรงาม
ครู คศ.1

ครูเปมิกา โปร่งอารมย์เจริญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2