กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูอรพินท์ บุตรงาม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

ครูเปมิกา โปร่งอารมย์เจริญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2