ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา

ครูสุรพล สุวรรณชู
ครู คศ.3