ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ครูปพิชญา รอดคง
ครูผู้ช่วย

ครูเวณิการ์ วงษ์สีคิ้ว
ครูผู้ช่วย