กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูปพิชญา รอดคง
ครู คศ.1

ครูเวณิการ์ วงษ์สีคิ้ว
ครูผู้ช่วย