กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ครูกาญจนา แจ้งนคร

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวดวิษาธร เหล่าศิริวัฒนา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1