กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูพัชนี คงเสือ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2