ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ครูพัชนี คงเสือ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ