ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

ครูพัชนี คงเสือ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2