ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ครูพัชนี คงเสือ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ครูนิรันดร์ วรนุช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1