ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ครูเจตพงษ์ เส็งพาณิช
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

ครูมณฑาทิพย์ แก้วรวม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1