คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติ จูปรางค์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสามารถ สระบัวทอง
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกรอง
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพล สุวรรณชู
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายเผอิญ มีทีปี
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทยา คงเวหน
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางภัชรินทร์ ภู่สละ
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดปราโมทย์ วรทินโน
ตำแหน่ง : ผู้แทนศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายสิงโต เกษมจิตร์
ตำแหน่ง : ผู้แทนศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พ.ท.เสงี่ยม บุญญะสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมพล สุดกล้า
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระพงษ์ บำรุงเขต
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางนวรัตน รุ่งแสง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเทอดศักดิ์ ชลพลัง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางลัดดาวัลย์ หวังดี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูเกษมพัฒนาภรณ์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเจต เจริญสุข
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ